Skip to main content

Integritetspolicy

1. Inledning och syfte

1.1

I denna Integritetspolicy finns information om hur Retail Support Båstad Sweden AB, organisationsnummer 556604-1009, (i detta dokument kallat ”Företaget”), hanterar och behandlar Personuppgifter samt vilka rättigheter de Registrerade har.

1.2

Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att Företaget hanterar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) (enligt principen om ansvarsskyldighet). Integritetspolicyn omfattar all behandling av Personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data.Företagets målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda behandlade Personuppgifter.

1.3

Denna Integritetspolicy uppdateras vid behov och genomgås vid behov av Företaget. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på denna webbplats.

2. Definitioner

Användare

Alla fysiska och juridiska personer som använder Plattformen.

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Plattformen

Webbplatsen https://rs-sweden.se.

Registrerad

Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. Personuppgiftsansvarig

3.1

Företaget är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de Personuppgifter som lämnas till Företaget och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy (enligt principen om ansvarsskyldighet).

Företagets kontaktperson för personuppgiftsärenden:

Namn: Elisabeth Franze
E-post: info@rs-sweden.se 
Telefon: 0431-41 04 15

4. Behandling av personuppgifter

Vilka Personuppgifter Företaget behandlar

4.1

Företaget försöker arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av Personuppgifter genom att enbart behandla Personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering).

4.2

De vanligaste Personuppgifterna behandlar är följande: namn, personnummer, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress, betalnings- och kontouppgifter samt Personuppgifter som andra Personuppgiftsansvariga lämnar till Företaget.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

4.3

För att behandla Personuppgifter krävs så kallad rättslig grund (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Den rättsliga grundenFöretaget  främst grundar personuppgiftsbehandling på är Avtal. Denna rättsliga grund gerFöretaget rätt att behandla Personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelserna enligt Avtalet med den Registrerade.

4.4

Rättslig förpliktelse är ytterligare en rättslig grund till behandling av Personuppgifter, som Företaget kan grunda behandlingen på. Exempelvis för att Företaget ska uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt Bokföringslagen (1999:1078). I sådana fall behandlas och lagras endast nödvändiga Personuppgifter (enligt principen om lagringsminimering). Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag lagras så länge som Bokföringslagen kräver det.

4.5

Rättslig grund till behandling av Personuppgifter kan i vissa fall även bli grundat på Intresseavvägning. Exempelvis kan Företaget behandla Personuppgifter som framkommer i orderbekräftelser, för att marknadsföra sina tjänster. Känsliga uppgifter behandlas dock aldrig med stöd av intresseavvägning.

4.6

Företaget har alltid rätt att behandla nödvändiga Personuppgifter för att följa gällande lag, kräva betalning för en förfallen fordran, anmäla en skuld eller skydda sina rättigheter och egendom samt för att förhindra bedrägeri (genom intresseavvägning på grund av berättigad intresse).

4.7

Rättlig grund till Personuppgiftsbehandling föreligger även om den Registrerade samtycker till personuppgiftsbehandlingen, genom ett frivilligt aktivt godkännande. Sådant samtycke kan bland annat inhämtas genom att låta de Registrerade aktivt godkänna Personuppgiftsbehandlingen. De Registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och i sådana fall ska behandlingen av Personuppgifterna upphöra. Detta gäller under förutsättning att Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att Företaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt avtal eller annan rättslig förpliktelse som framgår av gällande lagstiftning.

Varför Företaget behandlar Personuppgifter

4.8

Enligt GDPR får Personuppgiftsansvariga bara samla in Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning).

4.9

Personuppgifter behandlas främst för att Företaget ska fullfölja förpliktelser enligt avtal och för att möjliggöra kontakt med Användare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Personuppgifter behandlas också för att kunna leverera beställda tjänster samt för att driva, tillhandahålla och underhålla Plattformen (Rättslig grund: Avtal).

4.10

Företaget behöver även behandla Personuppgifter för att erbjuda en god service, exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Företaget kan också behandla Personuppgifter för att utföra interna kund- och marknadsanalyser. De Registrerade har alltid rätt att skriftligen motsätta sig att Företaget använder Personuppgifter för direktmarknadsföring (Rättslig grund: Intresseavvägning med stöd i berättigat intresse).

4.11

Företaget behandlar även Personuppgifter för att kunna sköta nödvändiga administrativa ärenden och uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag, exempelvis lagenliga skyldigheter enligt Bokföringslagen (Rättslig grund: Rättsliga förpliktelser).

Hur Företaget samlar in Personuppgifter

4.12

Mottagandet av Personuppgifter sker vanligtvis genom att Företaget ingår avtal, Användare registrerar Personuppgifter i samband med att de skapar ett användarkonto i Plattformen, samt genom att Företaget blir kontaktad via e-post, telefon eller via kontaktformulär på webbplatsen.

4.13

Företaget kan även få tillgång till Personuppgifter genom uppgifter som:

  • Användare i egenskap av Personuppgiftsansvarig tillhandahåller Företaget,
  • Företaget kan hämta från offentliga register, exempelvis www.allabolag.se,
  • Företaget får i samband med anmälan till Företagets nyhetsbrev, nätverksträffar, seminarium, aktiviteter och liknande,
  • Företaget får i samband med köp av Företagets events, tjänster och/eller produkter.
  • Vart Personuppgifterna lagras

4.14

Företaget lagrar personuppgifter inom EU (enligt principen om integritet och konfidentialitet). I de fall Personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU, ska lagringsplatsen följa bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning. Eventuella fysiska dokument, exempelvis avtal eller kvitton, lagras utom räckhåll för obehöriga.

4.15

Företaget utgångspunkt är att inte lämna ut Personuppgifter till tredje man utan samtycke från den Registrerade eller om det inte är nödvändigt för att Företaget ska uppfylla sina rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser.

Hur länge Personuppgifterna sparas

4.16

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in för. Personuppgifter som inte längre får lagras, gallras (raderas) med jämna mellanrum (enligt principen om lagringsminimering).

4.17

Företaget sparar Personuppgifter så länge de behövs och är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att Företaget ska följa gällande lagstiftning.

5. Säkerhetsåtgärder

5.1

Företaget har utvecklat olika säkerhetsåtgärder med fokus på de Registrerades integritet och systemen skyddar mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Företaget har upprättat interna rutiner för att säkerställa en säker personuppgiftsbehandling. Företaget arbetar enligt dataskyddsprinciperna och säkerställer att samtlig personal är medveten om principerna, genom att de finns dokumenterade i interna rutiner.

5.2

Företaget implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna och för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Företaget har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot missbruk, förlust och förändringar av behandlade Personuppgifter (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Bland annat genom att interna register och system är lösenordskyddade, som även genomgår lösenordsbyten minst årligen samt vid behov. Dessutom finns rutiner för personal med tillgång till Företaget databaser och system innehållande Personuppgifter, för att skydda uppgifterna.

6. De registrerades rättigheter

6.1

De Registrerade har rätt att kostnadsfritt få tillgång till sina Personuppgifter, få felaktiga Personuppgifter rättade, flyttade (dataportabilitet), raderade (enligt principen om riktighet) samt rätt att invända mot att Personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering. De Registrerade har även rätt till information om dataintrång.

6.2

De Registrerade ska kontakta Företagets kontaktperson för personuppgiftsärenden vid önskemål om något av ovanstående.

7. Klagomål och personuppgiftsincidenter

7.1

Om en Registrerad har eventuella klagomål på Företagets behandling av Personuppgifter, kan anmälan göras till Företagets kontaktperson för personuppgiftsärenden eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

7.2

Ett dataintrång eller annan händelse, som innebär att kontrollen över behandlade Personuppgifter går förlorad, innebär en personuppgiftsincident. Eventuella personuppgiftsincidenter ska utan dröjsmål bli rapporterade till Företagets kontaktperson för personuppgiftsärenden. Alla sådana händelser ska dokumenteras internt och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

8. Underbiträden

8.1

Företaget anlitar underleverantörer som en del av leveransen av sina tjänster/produkter. Dessa underleverantörer agerar i rollen underbiträden och genom dessa kan vissa Personuppgifter bli behandlade på uppdrag av Företaget. Detta innebär att Företaget kan lämna ut Personuppgifter till sådant underbiträde, för att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal, gällande lagstiftning, krav från myndigheter, för att tillvarata Företagets rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga tekniska- eller säkerhetsproblem.

8.2

Den Registrerade har rätt att när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om vilka underbiträden som är involverade i behandlingen av den Registrerade Personuppgifter för att möjliggöra leveransen av Företagets tjänster.

9. Cookies/Kakor

9.1

Vad är kakor

Som vanligt med nästan alla professionella webbplatser använder denna webbplats kakor, som är små filer som laddas ner till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar in, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa kakor. Vi kommer också att dela hur du kan förhindra att dessa kakor lagras, men detta kan nedgradera eller “bryta” vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om kakor, se Wikipedia-artikeln om HTTP-kakor.

9.2

Hur vi använder kakor

Vi använder cookies av olika skäl som anges nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt avaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på denna webbplats. Vi rekommenderar att du lämnar alla cookies om du inte är säker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

9.3

Inaktivera kakor

Du kan förhindra inställningen av kakor genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivering av cookies påverkar funktionaliteten på detta och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivering av kakor kommer vanligtvis att resultera i att även funktionen och funktionerna på denna webbplats inaktiveras. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

9.4

Cookies vi ställer in

Kontorelaterade cookies

Om du skapar ett konto hos oss kommer vi att använda cookies för hantering av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa kakor kommer vanligtvis att raderas när du loggar ut, men i vissa fall kan de förbli efteråt för att komma ihåg dina webbplatspreferenser när du loggar ut.

Inloggningsrelaterade cookies
Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg detta. Detta hindrar dig från att behöva logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa kakor tas normalt bort eller rensas när du loggar ut för att se till att du bara kan få åtkomst till begränsade funktioner och områden när du är inloggad.

Nyhetsbrevsrelaterade cookies
Denna webbplats erbjuder nyhetsbrev eller e-postabonnemangstjänster och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om du vill visa vissa aviseringar som kanske bara är giltiga för prenumererade / ej prenumererade användare.

Beställningsrelaterade cookies
Denna webbplats erbjuder e-handel eller betalningsmöjligheter och vissa cookies är viktiga för att säkerställa att din beställning kommer ihåg mellan sidorna så att vi kan behandla den ordentligt.

Undersökningsrelaterade kakor
Ibland erbjuder vi användarundersökningar och frågeformulär för att ge dig intressanta insikter, användbara verktyg eller för att förstå vår användarbas mer exakt. Dessa undersökningar kan använda cookies för att komma ihåg vem som redan har deltagit i en undersökning eller för att ge dig exakta resultat efter att du har bytt sidor.

Formulärrelaterade cookies
När du skickar data till via ett formulär som de som finns på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg din användarinformation för framtida korrespondens.

Cookies för webbplatsinställningar
För att ge dig en fantastisk upplevelse på denna webbplats tillhandahåller vi funktionaliteten för att ställa in dina inställningar för hur denna webbplats fungerar när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan ringas när du interagerar med en sida påverkas av dina preferenser.

9.5

Cookies från tredje part

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. Följande avsnitt beskriver vilka tredjepartscookies du kan stöta på via denna webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.
För mer information om Google Analytics-kakor, se den officiella Google Analytics-sidan.

Tredjepartsanalyser används för att spåra och mäta användningen av denna webbplats så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen eller sidor du besöker som hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen åt dig.

Ibland testar vi nya funktioner och gör subtila ändringar av hur webbplatsen levereras. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att du får en konsekvent upplevelse på webbplatsen samtidigt som vi förstår vilka optimeringar våra användare uppskattar mest.

Google AdSense-tjänsten som vi använder för att visa reklam använder en DoubleClick-cookie för att visa mer relevanta annonser på nätet och begränsa antalet gånger en given annons visas för dig.

Vi använder också sociala medieknappar och/eller plugins på denna webbplats som gör att du kan ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera följande sociala mediesajter inklusive Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo, kommer att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till den information de har för olika ändamål beskrivna i deras respektive integritetpolitik.

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

  • Senast uppdaterad .